Služby

Poptávkový formulár
Termín dodání
Které weby se Vám líbí?

Co pro vás můžeme udělat?

Prostor pro vzkaz

Kontaktní informace


Opište kontrolní kód: captcha


Vyrábíme webovky.

Tvo?íme webové stránky a aplikace již více než 5 let. Za tuto dobu jsme získali mnoho zkušeností a profesní reputace, které rádi vložíme i do vašeho projektu.

harmonogram-a-zamereni-na-cile-webu1

Harmonogram a zaměření na cíle webu

Po?ekadlo „dvakrát m??, jednou ?ež“ platí i v našem oboru a proto každý náš projekt má jasný plán a postup. P?i jeho tvorb? myslíme na cílovou skupinu návšt?vník?, konkuren?ní prost?edí a samotný ú?el webu. Díky této promyšlené strategii má proces tvorby webu sv?j harmonogram a umož?uje snadno dosahovat stanovených obchodních cíl?.

prehledna-a-funkcni-grafika1

Přehledná a funkční grafika

Návšt?vníci webové stránky si utvá?ejí první dojem na základ? její grafické podoby. B?hem okamžiku se podv?dom? rozhodnou, zda se jim stránka líbí, nebo nikoliv. ?istou a p?ehlednou grafikou webu zajistíme uživatel?m vizuální komfort a snadnou ovladatelnost. Webové stránky jsou pak nejenom hezké na pohled, ale také funk?ní a praktické.

cisty-a-optimalizovany-kod1

Čistý a optimalizovaný kód

Na rozdíl od b?žného uživatele je pro vyhledáva?e zdrojový kód jediným zp?sobem, jakým ?tou webovou stránku. Proto jej tvo?íme v souladu s obecnými webovými standardy vydávanými mezinárodním konsorciem W3C. Díky validnímu a optimalizovanému zdrojovému kódu mohou vyhledáva?e stránky snadn?ji procházet, lépe indexovat a d?íve web za?adit do vyhledávání.

jednoducha-a-bezplatna-sprava

Jednoduchá a bezplatná správa

Nem?žete sami aktualizovat sv?j web? Webmaster v??n? nemá ?as a vše mu trvá p?íliš dlouho? Prost?ednictvím redak?ního systému WordPress budete moci jednoduše editovat web i bez technické znalosti. Díky této aplikaci šet?íte náklady za editaci a aktualizaci webových stránek. Nikdy v budoucnu tak již nebudete muset platit za b?žnou správu webových stránek.

podrobne-statistiky-navstevnosti

Podrobné statistiky návštěvnosti

Webové stránky jsou napojeny na systém pro m??ení statistik návšt?vnosti. Vždy tak budete mít p?ehled o návšt?vnících webu – odkud se na stránky dostávají, jaká klí?ová slova nejvíce používají, nebo nap?. jakému obsahu v?nují nejv?tší pozornost. Díky takto p?esné zp?tné vazb? m?žete vyhodnocovat vložené investice do internetové reklamy a webu samotného.